In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Raamsdonk

Raamsdonk is onze kern in het buitengebied met een hechte samenleving. Het agrarische dorp kenmerkt zich door de karakteristieke Langstraatboerderijen. De waarden in dit gebied zijn agrarisch en rustiek. Het dorp ligt midden in onze fraaie landelijke omgeving. Hier is het buitengevoel bepalend voor de identiteit. Autonome ontwikkelingen zetten hier het voorzieningenniveau onder druk. Om de aantrekkelijkheid te borgen is gerichte ontwikkeling lastig maar noodzakelijk.

Raamsdonk en bereikbaarheid

Via Het Gat-Lange Broekstraat, Beethovenlaan-Kerklaan en Maasdijk-Keizersveer-Werfkampenseweg zijn Raamsdonk en Raamsdonksveer aan elkaar verbonden. We willen ook het sluipverkeer door Raamsdonk beperken om zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Ook voor de verbindingen met onze buurgemeenten geldt dat we sluipverkeer over deze routes waar mogelijk willen voorkomen.

Raamsdonk is minder goed ontsloten met het openbaar vervoer (OV) dan de andere twee kernen. We willen de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en vervoersmaatschappijen.

Raamsdonk en milieu

Raamsdonk ligt langs de snelwegen en wordt omringd door agrarische bedrijven. In het buitengebied willen we ruimte bieden aan bedrijven met veel uitstoot aan geur- en/of geluid. Tegelijkertijd streven we in de woongebieden van onze gemeente juist naar zo min mogelijk overlast van geluid en vervuilde lucht. In Raamsdonk betekent dit dat we in het omgevingsplan normen en regels bepalen.

Raamsdonk en gezondheid

In het buitengebied hebben we veel ruimte, maar kan er nog niet goed gesport of gespeeld worden op een veilige manier. Ook het aantal (ontmoetings)plekken voor ouderen en plekken speciaal voor de jeugd is nog gering. Hier gaan we in en rondom Raamsdonk mee aan de slag.

Raamsdonk en wonen

Raamsdonk is een rustiek boerendorp. Een groot deel van dit dorp bestaat uit lintbebouwing met typische boerderijen. Een aantal van deze boerderijen is nog daadwerkelijk in gebruik als boerderij. Vergrijzing en sluipverkeer zetten het voorzieningenniveau en het woon- en leefklimaat in dit dorp onder druk. In Raamsdonk is er vraag naar goedkope huur en middeldure koopwoningen. We gaan ons inzetten om te komen tot een Programma Wonen, waarbij we in beeld brengen hoe lokale vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten. In vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) kunnen woningen en andere functies mogelijk worden. Voor Raamsdonk zal het in het kader van leefbaarheid altijd nodig zijn kleine aantallen woningen toe te voegen.

Raamsdonk en cultuurhistorie

Het historische lint in Raamsdonk heeft een sterke cultuurhistorische waarde. We willen deze waarden beschermen en behouden. We willen de cultuurhistorische waarden als drager van nieuwe ontwikkelingen laten zijn. 

Groen en landschap rondom Raamsdonk

We willen uitzichten en zichtlijnen in onze gemeente graag zo houden. We willen niet dat verstedelijking, waarbij dorpen en steden steeds groter worden, ervoor zorgt dat we straks geen mooie open landschappen hebben.

Raamsdonk en toerisme en recreatie

De vraag naar duurzame vormen van recreatie en toerisme en ‘groene vakanties’ neemt toe. Voor (agrarische) bedrijven in en rond Raamsdonk bestaan mogelijkheden om nevenfuncties te beginnen die op toeristen en recreanten gericht zijn, bijvoorbeeld een bed & breakfast of een boerenwinkel. Het beginnen van meerdere activiteiten op een voorheen enkel agrarisch bedrijf wordt ook wel verbreding genoemd. In Raamsdonk heeft het sluipverkeer wel gevolgen voor de recreatie hier. Het vele verkeer maakt fietsen door deze kern bijvoorbeeld minder leuk en veilig.

Thema's
Waarden
Ambities
Hover me