In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier

In Geertruidenberg zijn we ondernemend en dat doen we goed. Er zijn veel bedrijven in onze gemeente en die willen we een goede plek geven voor hun bedrijfsvoering. We hebben hiervoor verschillende bedrijventerreinen, waaronder Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier. Elk bedrijventerrein heeft een eigen identiteit. Dombosch is een goed bereikbaar bedrijventerrein met een regionale functie. Met een veilige infrastructuur komen ondernemers en inwoners hier graag om te ondernemen, te werken en te winkelen. Op de Rivierkade (zie marker) ontstaat een mix aan watergebonden bedrijvigheid, bedrijfswoningen en een overgangszone naar het recreatie- en woongebied. Het bedrijventerrein De Pontonnier richt zich met name op de watergebonden bedrijven. 

Bereikbaar Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier

Gemeente Geertruidenberg investeert in een goede bereikbaarheid van haar bedrijventerreinen met OV, fiets en te voet. Daarbij blijft ook goede bereikbaarheid voor auto en vrachtverkeer geborgd. De ontwikkelingen van het provinciaal beleid blijven van belang. We onderzoeken alternatieven voor fijnmazig natransport na de bus op Dombosch.

Ondernemen op Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier

Bedrijven krijgen ontwikkelingsruimte op de huidige bedrijventerreinen. Als het past dan staat gemeente Geertruidenberg ervoor open. Daarbij behouden we de identiteiten van de bedrijventerreinen: Dombosch als regionaal bedrijventerrein, en de Pontonnier met watergebonden bedrijven, loodsen en kleinschalige kantoren. Op Dombosch mag ook hoger gebouwd worden, waarbij we de maximale hoogte tot 30 meter hanteren.

Duurzaamheid op Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier

We stimuleren duurzaam ondernemerschap en positioneren Dombosch als een regionaal bedrijventerrein voor zwaardere industrie/bedrijvigheid. Het bestaande bedrijventerrein Dombosch wordt niet uitgebreid; de focus ligt op de maximale benutting en de verbetering van de bestaande ruimte. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk kader op bedrijventerrein Dombosch.

Daarnaast geven we ook bedrijven de ruimte om verduurzamingsmaatregelen te nemen voor hun eigen bedrijf en op eigen terrein. Zeker initiatieven rondom zonnepalen op daken moedigen wij aan. Andere maatregelen zijn alleen mogelijk indien deze minimaal effect op de omgeving, milieu en het landschap hebben.

Voorzieningen op Dombosch

Dombosch biedt ruimte voor bedrijven als bouwmarkten, autobedrijven en woonwinkels. Anders gezegd, bedrijven die gelet op hun grootte niet in de kernen passen maar die wel belangrijk zijn voor het voorzieningenniveau van onze gemeente.

Milieu en Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier

Op de bedrijventerreinen is er ruimte voor bedrijven met veel uitstoot aan geur- en/of geluid. Voor het milieu is het belangrijk om bedrijven de ruimte te bieden die ze nodig hebben zonder uit het oog te verliezen dat we moeten zorgen voor een veilige en duurzame leefomgeving voor omwonenden.

Gelet op het economisch belang dat de bedrijvigheid dient, willen we ruimte bieden aan de verdere ontwikkeling hiervan, voornamelijk op Dombosch. Een voorwaarde daarbij is wel dat deze bedrijvigheid niet ten koste mag gaan van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Waar nodig nemen we maatregelen of stellen we regels om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarde voldaan wordt. Een bedrijventerrein is een minder veilige omgeving dan een woonwijk. Om die reden staan we geen nieuwe woningen op bedrijventerreinen toe.

Groen op Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier

Juist ook op de bedrijventerreinen Dombosch, Rivierkade en de Pontonnier kijken we waar en hoe we meer groen kunnen ontwikkelen. Groen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de terreinen. Bij de Rivierkade specifiek benutten we kansen voor transformatie naar een aantrekkelijk gebied voor recreatie met meer groen.

Thema's
Waarden
Ambities
Hover me